Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Groundhopticket.nl. De algemene voorwaarden dateren van 01-01-2020

KVK: 76599558

Oldenzaal, Nederland

OVEREENKOMST

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het door Groundhopticket.nl gedane aanbod. De aanvaarding door de reiziger geschiedt doorgaans via elektronische weg (via de boekingsmodule op de website of via e-mail) maar kan ook schriftelijk geschieden.

2.2 Zorgt u ervoor dat u bij de aanvaarding van het aanbod uw gegevens volledig en correct aan Groundhopticket.nl doorgeeft. Groundhopticket.nl gaat namelijk van de juistheid van de gegevens uit! Indien een boeking naderhand dient te worden aangepast wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens, komen alle kosten hiervan voor uw rekening.

2.3 Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u schriftelijk of langs elektronische weg (per e-mail) een bevestiging van de overeenkomst. U bent gehouden om deze bevestiging direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Het gaat hierbij om o.a. reisdata, wedstrijdtijd en datum en persoonsgegevens. Indien de gegevens in de bevestiging niet correct zijn, dient u per omgaande doch uiterlijk binnen 24 uur contact op te nemen met Groundhopticket.nl. Wijzigingen van de vlucht of de namen leidt vaak ook bij wijziging binnen 24 uur tot extra kosten. Groundhopticket.nl is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de gegevens niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van een boeking wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor uw rekening.

2.4 Groundhopticket.nl gaat de overeenkomst aan onder het voorbehoud dat zij de geboekte onderdelen daadwerkelijk kan reserveren. In dit kader behoudt Groundhopticket.nl zich het recht voor om de overeenkomst binnen 48 uur (of tenminste 1 werkdag) na ontvangst van de overeengekomen reissom te annuleren, in welk geval Groundhopticket.nl de betaalde reissom binnen 5 werkdagen na betaling zal terugbetalen.

2.5 Wijzigingen in vervoers- of andere kosten of heffingen die na boeking plaatsvinden (BTW, luchthaven- of toeristenbelastingen en brandstoftoeslagen) worden nooit aan de klant doorberekend door Groundhopticket.nl. De reissom waarvoor u uw reis heeft geboekt kan dus nooit om deze redenen fluctueren nadat de boeking tot stand is gekomen.

2.6 Kennelijke (ofwel informatie waarvan voor de gemiddelde reiziger duidelijk is dat het om een fout of een vergissing gaat) fouten en vergissingen in de door of namens Groundhopticket.nl en haar leveranciers (al dan niet via de website) verstrekte informatie of in de overeenkomst binden Groundhopticket.nl niet. Groundhopticket.nl aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook behoud Groundhopticket.nl zich het recht voor om zich te herroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen.

BETALING

De reissom dient op het aangegeven tijdstip op de rekening van Groundhopticket.nl te zijn bijgeschreven. Groundhopticket.nl accepteert slechts bij grote uitzondering aanbetalingen, waarover in dat geval reeds in overeenstemming een afspraak is gemaakt. Indien u de reis heeft geboekt met gebruik van een aanbetaling sturen we u 6 weken voor vertrek eerst een herinnering over de restbetaling. Pas nadat u op de derde herinnering niet heeft gereageerd geldt dat de betalingstermijn een fatale termijn is; indien niet tijdig is betaald (dus na de derde herinnering en 4 weken voor vertrek), bent u in verzuim en komen rente en eventueel door Groundhopticket.nl te maken kosten in verband met uw verzuim (bijvoorbeeld doordat Groundhopticket.nl haar leveranciers wel dient te betalen alsmede incassokosten) volledig voor uw rekening.

WIJZIGINGEN

4.1 Groundhopticket.nl zal altijd zorg dragen voor een passend reisschema waarbinnen een bezoek van de wedstrijd redelijkerwijs mogelijk is. Het is echter uw eigen verantwoordelijkheid om daadwerkelijk op tijd te komen bij de wedstrijd.

4.2a Indien u niet kunt deelnemen aan de reis en/of het geboekte evenement/de wedstrijd niet kunt bijwonen door een oorzaak die niet aan u zelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging/annulering van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de wedstrijd, of door een wijziging van de wedstrijdtijden waarvan u niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, zal Groundhopticket.nl u zoveel mogelijk behulpzaam zijn en assisteren bij het zoeken naar een oplossing. N.B. Het gaat hierbij om situaties waarbij de eerste reisdag reeds is aangevangen.

4.2b In het geval een wedstrijd door wedstrijdverplaatsing buiten het vluchtschema valt, dan kan de klant contact opnemen met Groundhopticket.nl. Groundhopticket.nl zal de klant helpen waar het kan, maar is niet verantwoordelijke voor eventuele extra kosten die gemaakt dienen te worden.

4.2c Indien Groundhopticket.nl attributen kosteloos kan annuleren zal dit gebeuren, echter is Groundhopticket.nl niet aansprakelijk voor extra gemaakte kosten.

4.3 Groundhopticket.nl is bevoegd om de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, aan u onverwijld meegedeelde omstandigheden. Ook is Groundhopticket.nl bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens wichtige, aan u onverwijld meegedeelde omstandigheden, ook al zou u daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kleine aanpassingen van vluchttijden.

INDEPLAATSSTELLING

5.1 Indien u verhinderd bent om aan de reis deel te nemen, kan een ander in uw plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden.

5.2 De voorwaarden voor indeplaatsstelling zijn: a) de ander voldoet aan alle aan de reis/wedstrijd verbonden voorwaarden, b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten voor indeplaatsstelling nog kunnen worden verricht, c) de voorwaarden van de leverancier(s) van Groundhopticket.nl verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling en d) de eventuele kosten die met de indeplaatsstelling gepaard gaan, dienen tijdig en volledig door u/de ander te worden voldaan.

ANNULERING

Indien u de reis annuleert, blijft u de reissom aan Groundhopticket.nl verschuldigd. Indien het voor Groundhopticket.nl echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat Groundhopticket.nl de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal Groundhopticket.nl 75% van de totale reissom terugstorten. Het is in dat geval ook mogelijk om 100% van de reissom te laten terugstoren in de vorm van een tegoed bij Groundhopticket.nl. Vanaf een week voor vertrek zijn de annuleringskosten altijd 100%. We vragen u een annulering schriftelijjk (per email) door te geven. We zullen binnen een werkdag reageren met een annuleringsbevestiging en de annuleringskosten en uitleg daarvan. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst een opgave van de annuleringskosten te ontvangen.

 

REISDOCUMENTEN

7.1 Uiterlijk 7 dagen voor vertrek verstrekt Groundhopticket.nl u de benodigde reisbescheiden, waaronder (indien van toepassing) uw hotelreservering en de vluchtgegevens/tickets. De voetbalkaarten liggen doorgaans gereed in het hotel, komen via de post op het door u doorgegeven postadres of worden via de e-mail samen met de andere reisbescheiden naar het door u gekozen e-mailadres verstuurd. Dit betreffen kaarten voor het thuisvak van de club van bestemming. Houd hier rekening mee. Het is niet toegestaan om clubkleren van de tegenpartij te dragen tijdens de wedstrijd. Indien de reisbescheiden niet uiterlijk 5 dagen voor vertrek in uw bezit zijn, dient u onmiddellijk contact op te nemen met Groundhopticket.nl.

7.2 U bent gehouden om de door Groundhopticket.nl verstrekte reisbescheiden direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Indien de reisbescheiden niet correct zijn, dient u per omgaande contact op te nemen met Groundhopticket.nl. Groundhopticket.nl is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de reisbescheiden niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de reisbescheiden wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor uw rekening.

7.3 De wedstrijdkaarten zijn altijd voor het thuisvak, tenzij anders van tevoren geboekt. Het is niet toegestaan om clubkleuren van de uitspelende partij te dragen tijdens de wedstrijd.

7.4 Groundhopticket.nl maakt voor veel wedstrijden gebruik van seizoen/membercards. Deze seizoen/membercards dient de klant na afloop van de wedstrijd weer in te leveren bij een van onze reisbegeleiders of terug te sturen naar Groundhopticket.nl, bij voorkeur met track & trace code zoals deze ook naar u wordt toegestuurd.. De klant krijgt bij de levering van de wedstrijdkaarten altijd een instructie bijgevoegd met wat de klant moet doen met de wedstrijdkaarten na afloop van de wedstrijd. De klant is aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade die Groundhopticket.nl dient te maken dan wel lijdt, indien de klant zich niet houdt aan die instructies.

7.5 Groundhopticket.nl garandeert bij boeking van een even aantal personen dat er niemand alleen zit, tenzij anders vermeld. Het kan voorkomen dat u in paren van 2 wordt geplaatst. Bij boeking van een oneven aantal personen garanderen wij niet voor elke wedstrijd dat niemand alleen zal zitten. De klant is verantwoordelijk om voor betaling bij Groundhopticket.nl op te vragen wat de zitplaatsverdeling is voor de specifieke wedstrijd.

7.6 U bent zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs, visa en eventuele documenten op gezondheidsgebied. Informatie hierover zult u zelf bij de aangewezen autoriteiten moeten inwinnen. Groundhopticket.nl is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien u niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.

7.7 Groundhopticket.nl. raadt u dringend aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Deze zit niet bij uw boeking.

7.8 Groundhopticket.nl behoudt zich het recht voor wedstrijdtickets kostenloos te ‘upgraden’ naar een betere plek. Dit kan pas worden gaan na goedkeuring schriftelijk of telefonisch van de koper.

AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Groundhopticket.nl verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. U dient zelf alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden (ofwel boekingsvoorwaarden) van Groundhopticket.nl en de door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven.

8.2 Groundhopticket.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadeclaims van welke aard dan ook indien:

  1. A) de tekortkoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: – de tekortkoming toe te rekenen is aan u zelf; of – de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of – de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die Groundhopticket.nl of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of – de tekortkoming te wijten is aan overmacht, zijnde abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden;
  2. B) u uw schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering en/of ziektekostenverzekering of indien u via een andere weg reeds schadeloos bent gesteld;
  3. C) en voorzover een verdrag of wet de aansprakelijkheid uitsluit of beperkt.

8.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Groundhopticket.nl voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel en gederfd reisgenot beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom. De aansprakelijkheid van Groundhopticket.nl voor gederfd reisgenot/smartengeld is beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.

8.4 Indien er wedstrijden worden afgelast ofwel achter gesloten deuren plaats vinden dan heeft u alleen recht op geld terug gave van het kaartje en niet de service kosten. Groundhopticket.nl biedt de mogelijkheid om de kaarten te gebruiken voor het seizoen er na of de kaarten om te zetten naar 110% Groundhopticket.nl tegoed. Deze keuze wordt u altijd aangeboden en is niet meer te wijzigen naar het schriftelijk akkoord van uw keuze.

KLACHTEN

9.1 Groundhopticket.nl doet haar uiterste best om uw reis goed te laten verlopen. Niettemin kunnen zich toch problemen voordoen. Indien u op enig moment onverhoopt een klacht heeft of zich een probleem voordoet, dient u hiervan direct melding te maken op het daa

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Groundhopticket.nl.